prarinkti

prarinkti
prariñkti, pràrenka, -o tr. 1. atrinkti, imant geresnius, tinkamus: Kad i pūva [obuoliai], pràrenka kiek i parduoda Mžš. Pràrenka, kur gabesnis, pasiunčia mokytis Mžš. Nagi paimk ir prariñk spalgenų [kisieliui] Skdt. | refl.: Turiu kiaulę – sušersiu [bulves], o valgyti iš tų pačių prasiriñksiu Rm. Žolės dabar pažėlė, karvė prasìrenka Mžš. 2. aprankioti, paimti: Vokiečiai prariñko arklius Ėr. Kad prariñktų (kiek išgaudytų) tuos šunis! Ėr. | prk.: Par mum senius šį pavasarį kiek prariñko (dalis jų išmirė) Ad. 3. nugriauti; išardyti: Prariñko namus – mūruos gyvena Ad. Tvorą prariñksma ir išvažiuosma Str. 4. didumą nuimti, nukraustyti (nuo stalo): Aš stalą prarinksiù Ad. Prariñk stalą Lnt. | refl.: Valgai, ba prasriñkt reiks Str.aptvarkyti: Prarinktū̃m aslą – dabar kalvaratas pačiam viduasly Trgn. | refl.: Mergelė rytą paskėlė, apsmazgo[jo], prasriñko Tvr. 5. pralenkti, renkant nuo pradalgio ir rišant į pėdus: Liuobu mergę prarinksu, praverpsu ir praausu, ka jauna buvau Šts. \ rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; nurinkti; panurinkti; papanurinkti; parinkti; paparinkti; padrinkti; perrinkti; pierinkti; prarinkti; pririnkti; papririnkti; razrinkti; parazsirinkti; paparazrinkti; surinkti; pasusirinkti; papasusirinkti; užrinkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • prarinkti — prariñkti vksm. Prariñk spañguolių kisiẽliui …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aprinkti — apriñkti, àprenka (apreñka), o tr. K; Q167, H173, SD198, B, Sut 1. DŽ, Pb kiek nurinkti: Nueik agurkus apriñkt Gs. Jau gal ir àprinktos yr mėlynės Erž. Iš ryto buvo aviečių, dabar vaikų àprinkta, àprinkta Gl. Giliukus išneš, išnarinės, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrinkti — atriñkti, àtrenka, o tr.; Q162 1. DŽ, Prng, Tvr iš daugelio atskirti, paimti: Atrinkaũ aš sėklai bulbes, t. y. atskyriau J. Mažėles bulbes àtrenkam paršam Ėr. Reiks atriñkt kiaulinės bulbos Mlk. Mes savus šniūrus atrinktum̃ Rud. Sumakalavo,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • darinkti — ×dariñkti, dàrenka, o (hibr.) tr. 1. iki pilnumo pririnkti: Dariñk pilną kašelę Mlk. 2. rasti tinkamą, išrinkti: Skietas sunku dariñkt Trgn. Kokias tu velnio kalvis – packavos arkliu[i] nedàrenki! Lp. Aždūmoj[o] anas ženytis ir pats sau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išrinkti — išriñkti, ìšrenka (išreñka), o tr. K, Š; H173, R, Sut, I, M, LL182 1. DŽ, Tvr renkant visus paimti: Išrinktì visi grybai Vdk. Dabar išriñkta, ale būta aviečių Ob. Vienoj dienoj išrinkaĩ – kitoj i vė priaugę [uogų] Dgč. Dabar išreñka dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nurinkti — nuriñkti, nùrenka (nureñka), o tr. K 1. N, DŽ renkant visus nuimti: Dabar ir aviečiai nedideli – pirmieji nurinktì visi Ob. Prieš rugių pjovimą reikia tas uogas nuriñkt Rm. Jau baigia avietes nuriñkti Brž. Juoduosius serbentus nurinkaũ Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaprinkti — paapriñkti, paàprenka, o (dial.) tr. atimti, sugrobti: Paapriñko visa ką niemčiai Str. rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; nurinkti; panurinkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padrinkti — ×padriñkti, pàdrenka, o (hibr.) tr. 1. parankioti, parinkti: Padrinkaũ kur geresnių bulbų Dglš. 2. išrinkti tinkamą: Nueima medžian, alksnį kreivą pàdrenka, ištašo Lz. Padrinkaũ drūtą kiaušinį Aps. rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panurinkti — panuriñkti, panùrenka, o (dial.) tr. 1. vieną po kito nurinkti: Darbinykai akmenis nūnai panuriñks Dv. 2. viską nuimti, nukraustyti: Panùrenka nuog stalo, nuog skotertės vitvisa Dv. 3. viską iš eilės sudoroti, nuvalyti (nuo lauko): Mes jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papanurinkti — papanuriñkti, papanùrenka, o (dial.) tr. visiems visa nurinkti: Gaspadoriai akmenius papanuriñko Dv. Vaikai papanuriñko akmenius nuog kaniušinos ir supylė krosnin Dv. rinkti; aprinkti; paaprinkti; atrinkti; darinkti; įrinkti; išrinkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”